<^k > <^k > . . , . . , .

. <^k . , . <^k > <^l <^k > <^k . . . <^k > <^k > , .

, <^k <^k > <^k > . . , <^k > , . .

Responses to <^k >

  1. Elvis Says:

    <^k . > <^k .

  2. Rush Says:

    <^o , .

  3. John Says:

    <^k .